Visie / Vision

Visie


De balletstudio zet hoog in op danstechnische beheersing en wil de leerlingen uitdagen het beste te halen uit hun fysiek en hun eigen creativiteit.
De klassieke balletlessen worden regelmatig begeleid door een pianiste die live muziek speelt, zo wordt de muzikaliteit bevorderen en de leerlingen de mogelijkheid bieden te ervaren hoe het is om met live muziek te dansen.

De balletstudio staat bekend om de eigen choreografieën, die jaarlijks tijdens grote voorstellingen worden gedanst door alle leerlingen van de school.
Ook neemt de balletstudio regelmatig deel aan lokale en regionale dansprojecten en evenementen.

De balletlessen worden zo goed mogelijk ingedeeld op leeftijd ofwel niveau.
1 les in de week is een must om een basis leggen.
Voor kinderen en volwassenen die graag meer weer willen dansen zijn er voldoende mogelijkheden.
Dit betekent meer verdieping in de techniek, meer optredens tijdens voorstellingen en meer dansontwikkeling.
Ook voor leerlingen die op spitzen willen is dit een must..

Peuter-ballet
Verhalend leren dansen en in aanraking komen met klassieke muziek.
In aanraking komen met ballet verhalen, kostuums, attributen, de fantasie en het lijf.

Kleuter-ballet
Op spelende wijze in aanraking komen met de klassieke ballettechniek.
Ontdekken wat ballet en dansen is, muzikaliteit ontwikkelen én het zelfvertrouwen zien groeien.
Het lichaam en alle spieren leren gebruiken als middel om verhalen te vertellen. Bijzondere, thema voorstellingen als jaarlijkse hoogtepunten, waar meerdere stukken worden gedanst.

Kinder-ballet
Elegant leren bewegen en het ballet vocabulaire eigen maken.
Werken aan het atletisch vermogen zich uitend in een rechte, sierlijke houding, ‘presence’!
Leren luisteren en tellen van de muziek en de maatsoorten.
Een echte technische balletles kunnen volgen met meerdere optredens per jaar.

Tiener-ballet/moderne dans
Meerdere lessen volgen in een week met de focus op danstechniek, conditie en kracht van het danslijf.
In aanraking komen met diverse moderne dansstijlen en improvisatie, het zelf leren maken en creëren.
Het volgen van workshops, repertoire en dansen in diverse projecten.
Op spitzen leren dansen!

Studenten- ballet/ moderne dans
Groepen waar jonge volwassenen op hoog level trainen.
Zowel het spitzenwerk masteren als de moderne dans.
Wekelijkse vaste lessen met als hoogtepunten workshops en producties.
Ruimte voor het maken van eigen werk en het meedenken in creatie processen.

Volwassen-ballet
De lessen voor volwassenen zijn ingedeeld op niveau en level van base tot advanced.
de lessen worden aangeboden aan volwassen in alle leeftijden.
Vaak volgt men de pilateslessen als aanvulling.
Het lestempo en repertoire is afhankelijk per les. In de lessen wordt hard gewerkt aan het lijf en het nastreven van een goede fysiek.
Spitzen worden alleen gedragen na goedkeuring van de docente en met een minimale training van 2 dagen in de week.
Een aantal groepen op intermediate/advanced niveau traint mee voor projecten en producties. Dit is geen verplichting.

Pilates- krachttraining
In deze lessen staan volwassenen (mannen en vrouwen) te werken aan een sterk, flexibel en gezond lijf.
In vaste groepen wordt een level nagestreefd waar blessures worden aangepakt en er rekening wordt gehouden met fysieke beperkingen en ruimte.
Een les met de focus of conditie, spieropbouw en plezier!

Ouders of leerlingen die meer ambities hebben of nadenken over een dansacademie met als doel danser of docent te worden kunnen hierover contact opnemen. Onze visie is dat dit wel vanuit de leerling zelf moet komen.
De mening van de school is dat zo’n leerling dan ook meer dan 1 of 2x in de week moet dansen om te kunnen ontdekken alvorens na te denken over verdere stappen.
Meerdere leerlingen vonden hun weg naar o.a. het KonCon, Codarts of Fontys.

In het jaar 2019 zijn Olivia Doets en Dina Seghal aangenomen op het KonCon, Mees van der Valk en Zarah Doerga (3e keer) in de productie Alice in Wonderland van DDDDD.
In 2020 is Mees van der Valk aangenomen op het Koncon.
Januari 2021 is Artemisia Jaarsveld aangenomen op Codarts.
In de zomer van 2021 was Dina aangenomen op FaFa.
De Zomer van 2021 is Clara Soetaert aangenomen op het Koncon.
In Mei 2022 is Juliette aangenomen op het Koncon.

Naast de balletlessen zijn er lessen die een combinatie brengen van krachttraining en pilates.
Een perfect manier om het lichaam te versterken. Deze lessen zijn geschikt voor dansers binnen de school maar ook voor elke ander persoon, man en vrouw, die de spiergroepen maximaal wilt ontwikkelen en aan wilt spreken.
Door de verschillende lessen en levels kan men een volledig trainingsweek volgen, en kan de school gepersonaliseerde en uitdagende lessen aanbieden zonder risico op blessure.

Vision


We aim for technical mastery and want to challenge students to get the most out of their physique and their own creativity.
During the classical ballet classes we have a pianist present who plays live music, this way we provide the opportunity for our students to experience dancing with live music and increase their musicality.

Our studio is known for its exciting choreographies, performed annually by the students, alongside our own performances, we participate in various projects and events that are organised in The Hague and surroundings.

The ballet classes are formed and selected due to age and/or level.
1 class per week is a must to create a basis.
For kids or adults who would like to have more classes there are several options.
This means more development in the technique, more performances and more dance development.
For students who would like to dance on points it is a must..

Toddler ballet
through stories learning how to dance and getting into contact with classical music.
Getting in touch with ballet stories, costumes and attributes, thus stimulating body and mind.

Preschool ballet
Getting into contact with the classical ballet technique in a playful way.
Discover what ballet and dancing is, developing musicality and increase self-confidence.
Learning to use the body and all muscles as a means to tell stories.
Annual highlights consist of special performances on which several pieces will be danced.

Children's ballet
Learn to move elegantly and master the ballet vocabulary.
Working on athletic ability resulting in an erect, graceful posture, ‘presence’.
Learning to listen and count the music and meter.
Being able to follow a real technical ballet class with several performances per year.

Student ballet/modern dance
Young adults train at high level, mastering both pointe work and modern dance.
Weekly fixed lessons with annual workshops and productions as highlights.
Room to create your own pieces and participate in creative processes.

Adult ballet
The lessons for adults are divided by level, basic up to advanced.
Classes available for all adult ages.
Pilates classes are often followed as a supplement.
The lesson pace and repertoire difer per lesson.
In the lessons we work hard on the body and the pursuit of a good physique.
Pointe shoes are only worn with the approval of the teacher and with a minimum intensity of 2 days a week.
A number of groups at intermediate/advanced level prepare for projects and productions.
This is not obligatory.

Pilates strength training
In these classes, adults (men and women) work on a strong, fit, flexible and healthy body.
In fixed groups, a level is aimed for where injuries are tackled and physical limitations and space are taken into account.
A lesson with the focus on muscle building, athletic flexibilty and having fun!

Teen ballet/modern dance
Partaking in several lessons per week with a focus on dance technique, the strength and agility of the dance body.
Getting in touch with various modern dance styles and improvisation and learning how to create yourself.
Attending workshops, repertoire and dancing in various projects.
Learn to dance on pointe!

Parents or students with more professional ambition as becoming a dancer or teacher should contact the school.
Our vision is that this should come from the student themselves.
The opinion of the school is that the student should at least come twice a week to explore this ambition.
Quit a few students found the way to professional dance education as KonCon, Codarts and Fontys.

In the year 2019 Olivia Doets, Dina Seghal and Mees van der Valk made it through the auditions and started at KonCon, Mees van der Valk and Zarah Doerga (3rd time) were in Alice in Wonderland from the DDDDD.
In the Summer of 2021 Dina was accepted at FaFa.
In January 2021 Artemisia Jaarsveld was hired at Codarts.
Clara Soetaert was accepted at the Koncon in the summer of 2021.
In May 2022, Juliette was accepted at the Koncon.

In addition to the ballet classes, there are classes with a combination of strength training and pilates.
A perfect way to strengthen the body. These lessons are perfect for dancers, but also for any other person who wants to maximize muscle growth and learn, men or women.
Because of the different lessons and levels, we can offer a full week schedule, personalized and challenging lessons without the risk of injury.