Proefles & Inschrijven | Try out & RegistrationProefles, inschrijving, abonnementen en voorwaarden


English text below!

GRATIS proefles


Een proefles is GRATIS!
Contact via Sharon: Via de whatsapp button op deze pagina, via whats-app op 06-14694465 of per email op info@balletstudiosharonkleinegris.nl
Bekijk hier de kledingvoorschriften

Inschrijfformulier


Klik hier voor het inschrijfformulier of klik op het formulier rechts. Print het uit en lever ingevuld in bij de balletstudio.

Kledingvoorschriften


Kledingvoorschriften dragen bij aan de kwaliteit van de lessen. De balletstudio hanteert strikte kledingvoorschriften wat betreft de lessen. Deze kledingvoorschriften gelden voor jong en oud. Je vind de kledingvoorschriften in het menu onder 'School'.

Abonnementen


De balletstudio heeft een holistische visie. Pilates is onlosmakelijk verbonden met een goed onderhouden en sterk ballet-lichaam. Het advies is om minimaal 1 pilates les naast de balletlessen te volgen. Enkel pilates lessen volgen kan ook. 

Het lesseizoen van de balletstudio volgt het schooljaar en de schoolvakanties. Het abonnement is per lesseizoen. Om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn, zijn er drie abonnementen:

Het BASIC-Abonnement


1 les per week

BALLET l & ll
KIDS
•  € 384 per lesseizoen = € 32 per maand = € 8,30 per les

BALLET KIDS lll & lV • PILATES • BALLET l & ll
TEENS - STUDENTS - ADULTS
• € 444 per lesseizoen = € 37 per maand = € 9,25 per les

POINTS
TEENS - STUDENTS - ADULTS
• € 480 per lesseizoen = € 40 per maand = € 10 per lesHet INTERMEDIATE-Abonnement


2 lessen per week

BALLET l t/m V
KIDS
• € 636 per lesseizoen = € 53 per maand = € 6,65 per les

PILATES • BALLET l & II
TEENS - STUDENTS - ADULTS

• € 636 per lesseizoen = € 53 per maand = € 6,65 per les

POINTS l t/m V
TEENS - STUDENTS - ADULTS
• € 696 per lesseizoen = € 58 per maand = € 7,25 per les


Het ADVANCED-Abonnement


3 lessen/ onbeperkt lessen per week

PILATES • BALLET l t/m V • POINTS l t/m V
KIDS - TEENS - STUDENTS - ADULTS
• € 828 per jaar = € 69 per maand = € 5,75 per les


Losse LessenSommige lessen worden buiten het vaste rooster aangeboden (zie rooster). Voor deze lessen geldt het losse les tarief. Je ontvangt hiervoor een tikkie na elke les.

Tip: In combinatie met een abonnement geldt de leden-prijs op deze lessen.

Losse les:
• NEW! Leden: 10 EURO
• NEW! Tot 21 jaar: 14 EURO
• Vanaf 21 jaar: 17,50 EURO

Privé- & Duo lessen


Privélessen en Duolessen zijn een fantastische manier om écht stappen te maken. Deze lessen zijn op aanvraag (per Whatsapp).

Privé Les:
• NEW! Tot 21 jaar: 50 EURO
• Vanaf 21 jaar: 65 EURO

DUO Les:
• NEW! Tot 21 jaar: 40 EURO
• Vanaf 21 jaar: 55 EURO


KortingenDans is voor iedereen. Om er voor te zorgen dat iedereen balletlessen kan volgen, hebben we onderstaande kortingen:

• Een proefles is GRATIS

Ledenkorting : Betaal een speciaal leden-tarief voor losse lessen die buiten het rooster vallen.

Verjaardagskorting : volg in jouw verjaardagsmaand een gratis les!

Bring-a-friend-korting : Breng iemand mee en ontvang 50% korting op een privéles of duoles wanneer die persoon een abonnement afsluit. Diegene mag in de eerste maand onbeperkt lessen volgen (altijd in overleg i.v.m. niveau)

Ooievaarspaskorting = 20% extra korting op de totaalprijs (altijd in overleg).


Voorwaarden• Het lesseizoen van de balletstudio volgt het schooljaar en de schoolvakanties. Het lesgeld is per lesseizoen.

• Instromen in het lesseizoen kan

• Er dient maandelijks, in 12 termijnen betaald te worden.

• Inschrijfgeld en de borg worden samen met de eerste termijn van het lesgeld voldaan, voorafgaand aan de start van het lesseizoen. 

• Inschrijfgeld is bij elke inschrijving 15,00.

• Borg bedraagt 1 maand lesgeld wat wordt verrekend in de laatste maand bij uitschrijving. 

• Het lesgeld dient op de 24e van de voorafgaande maand te worden gestort o.v.v de naam van de leerling en de maand op IBAN: NL96RABO0148707475 t.n.v Balletstudio Sharon Kleinegris. Tip: Boek dit automatisch in voor een jaar.

• Het abonnement wordt zonder opzegging stilzwijgend verlengd.

• Er geldt een opzegtermijn van 1 maand waarbij de resterende maanden aan lesgeld van het seizoen kwijtgescholden worden. 

• Bij herinschrijving zijn bovenstaande voorwaarden weer van kracht (borg en inschrijfgeld).

• Twee weken voordat een korte cursus begint (zoals de Level-Up van 5x) is er geen restitutie van het lesgeld meer mogelijk.

• Er zijn doorgaans 2 voorstellingen per jaar voor kinderen en jong volwassenen. Deelname is kosteloos. Wel wordt er om een onkostenvergoeding gevraagd voor de kostuums. Dit bedrag ligt jaarlijks tussen de 40-60 euro. Houd hier alsjeblieft rekening mee.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trial lesson, registration, subscriptions and conditions


FREE try-out


A trial lesson is FREE!
Contact via Sharon: Via the whatsapp button on this page, via whats-app on 06-14694465 or by email at info@balletstudiosharonkleinegris.nl
View the dress code here

Registration form


Click here for the registration form or click on the form on the top right of this page. Print it out and hand it in at the ballet studio.

Dress codes


Dress codes contribute to the quality of the lessons. The ballet studio has strict dress codes for classes. These dress codes apply to young and old. You will find the dress code in the menu under 'School'.

Subscriptions


The ballet studio has a holistic vision. Pilates is inextricably linked to a well-maintained and strong ballet body. The advice is to take at least 1 pilates class in addition to the ballet lessons. You can also just take pilates classes.

The ballet studio's teaching season follows the school year and the school holidays. The subscription is per teaching season. To serve everyone as best as possible, there are three subscriptions:

The BASIC Subscription


1 lesson per week

BALLET l & ll
KIDS
• €384 per teaching season = €32 per month = €8.30 per lesson

BALLET KIDS lll & lV • PILATES • BALLET l & ll
TEENS - STUDENTS - ADULTS
• €444 per teaching season = €37 per month = €9.25 per lesson

POINTS
TEENS - STUDENTS - ADULTS
• €480 per teaching season = €40 per month = €10 per lessonThe INTERMEDIATE Subscription


2 lessons per week

BALLET l t/m V
KIDS
• €636 per teaching season = €53 per month = €6.65 per lesson

PILATES • BALLET l & II
TEENS - STUDENTS - ADULTS

• €636 per teaching season = €53 per month = €6.65 per lesson

POINTS l t/m V
TEENS - STUDENTS - ADULTS
• €696 per teaching season = €58 per month = €7.25 per lesson


The ADVANCED Subscription


3 lessons/unlimited lessons per week

PILATES • BALLET l t/m V • POINTS l t/m V
KIDS - TEENS - STUDENTS - ADULTS
• €828 per year = €69 per month = €5.75 per lesson


Single Lessons


Some lessons are offered outside the fixed timetable (see timetable). The individual lesson rate applies to these lessons. You will receive a little something for this after every lesson.

Tip: In combination with a subscription, the membership price applies to these lessons.

Single lesson:
•NEW! Members: 10 EURO
•NEW! Up to 21 years: 14 EURO
• From 21 years: 17.50 EURO

Private & Duo lessons


Private lessons and duo lessons are a fantastic way to really make progress. These lessons are on request (per Whatsapp).

Private lessons:
•NEW! Up to 21 years: 50 EURO
• From 21 years: 65 EURO

DUO Lesson:
•NEW! Up to 21 years: 40 EURO
• From 21 years: 55 EURO


Discounts


Dance is for everyone. To ensure that everyone can take ballet lessons, we have the following discounts:

• A trial lesson is FREE

Member discount: Pay a special member rate for individual lessons that fall outside the schedule.

Birthday discount : take a free class in your birthday month!

Bring-a-friend-discount : Bring someone along and receive a 50% discount on a private lesson or duo lesson when that person takes out a subscription. The person may take unlimited lessons in the first month (always in consultation due to level)

Ooievaarspas discount = 20% extra discount on the total price (always in consultation).


Conditions


• The ballet studio's teaching season follows the school year and the school holidays. The tuition fee is per teaching season.

• You can enroll during the teaching season

• Payment must be made monthly in 12 installments.

• Registration fee and deposit are paid together with the first installment of the tuition fee, prior to the start of the teaching season.

• Registration fee is €15.00 for each registration.

• Deposit is 1 month's tuition fee, which will be settled in the last month upon deregistration.

• The tuition fee must be paid on the 24th of the previous month stating the name of the student and the month to IBAN: NL96RABO0148707475 in the name of Balletstudio Sharon Kleinegris. Tip: Book this automatically for a year.

• The subscription is tacitly renewed without notice.

• There is a notice period of 1 month whereby the remaining months of tuition for the season will be waived.

• Upon re-registration, the above conditions apply again (deposit and registration fee).

• Two weeks before a short course starts (such as the Level-Up of 5x), tuition fees are no longer refundable.

• There are usually 2 performances per year for children and young adults. Participation is free of charge. However, you will be asked to reimburse expenses for the costumes. This amount is between 40-60 euros annually. Please take this into account.